De beste koffie en thee op het werk, in de horeca of winkel

Bekijk onze thee- en koffiecorners

Your brand

Bestel je koffie met jouw eigen gepersonaliseerde verpakking!

Bestel Your Brand hier!
Another Cookie

Your brand

Bestel je koffie met jouw eigen gepersonaliseerde verpakking!

algemene-voorwaarden banner image

Algemene Gebruiksvoorwaarden Another Cookie


Another Cookie BV
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
Inschrijving KvK: 65836375

Another Cookie B.V. is gevestigd te Rijen en ingeschreven bij KvK onder nummer 65836375.
Wij stellen je interesse in onze onderneming en je bezoek aan onze site op prijs. De spelregels voor het gebruik van deze site hebben wij vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken je vriendelijk hiervan goede kennis te nemen.
Op de toegang tot en het gebruik van de website anothercookie.com (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteer je de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)
Another Cookie heeft alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Another Cookie geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.

Another Cookie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site. Daaronder valt ook het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Another Cookie is evenmin aansprakelijk voor virussen die door het gebruik van de Site mogelijk schade kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op je informatieverwerkingssysteem veroorzaken.

Geen enkel deel van de informatie op de Site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging door of namens Another Cookie om een overeenkomst met je aan te gaan. Another Cookie geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop je via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden. Another Cookie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.

Another Cookie streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben. Another Cookie is echter niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Another Cookie tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Another Cookie. Alle rechten ter zake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Another Cookie niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen.

Another Cookie verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:
1. deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden;
2. op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site van Another Cookie
Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.
Merken en logo's
Alle op de Site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo's zijn geregistreerd door Another Cookie. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Another Cookie. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden.
Specifieke software die via de site beschikbaar wordt gesteld
Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de site te downloaden (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van Another Cookie en/of de derde leverancier van de Software.

Op het gebruik van de Software zijn de bepalingen van toepassing van de Licentieovereenkomst met de eindgebruiker die bij de Software gevoegd is of in de Software is opgenomen (de 'Licentieovereenkomst'). Het is mogelijk dat een eindgebruiker dient in te stemmen met de bepalingen uit de Licentieovereenkomst alvorens hij de software kan installeren. De Software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door eindgebruikers in overeenstemming met de Licentieovereenkomst. De reproductie of herdistributie van de Software in strijd met de Licentieovereenkomst kan resulteren in civiel-rechtelijke en/of strafrechtelijke boetes. Het kopiëren van de Software voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden. Another Cookie sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de Software uit.

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden
Another Cookie houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Another Cookie neemt daarvoor alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Op sommige plaatsen op de Site vragen wij je om informatie te verstrekken. De door jou verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van je e-mailadres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat je van ons informatie wilt ontvangen dan kunnen wij je gegevens opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan je verzoek om informatie voldoen.

Indien wij je gegevens willen gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van Another Cookie zullen wij dat aangeven. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Als je niet wilt dat wij je gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kun je dit voorkomen door uw verzoek in te dienen middels het contactformulier

Cookies
Als je informatie bekijkt of download, kunnen wij je bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar je browser kan sturen, waarna dat in je computer wordt opgeslagen. Zodoende kun je bij een volgende bezoek door ons herkend worden. Dankzij deze cookies kan Another Cookie de informatie afstemmen op jouw voorkeuren en zien welke gedeelten van de Site het meest bezocht worden.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. Je kunt desgewenst de instellingen van je browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer je dit doet, kun je echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site.

Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Another Cookie zijn. Another Cookie is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.
Wijzigingen en toepasselijk recht
Another Cookie behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Je bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan je gebonden bent te lezen.

Beheer
Another Cookie beheert deze Site vanuit haar hoofdkantoor te Rijen. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kun je een brief sturen naar onderstaande gegevens of een e-mail verzenden via ons contactformulier

Rechts- en forumkeuze
De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht en je stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het Privacybeleid en/of de Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Partiële nietigheid
Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

So, who wants coffee?

Wil jij samen met ons Another Cookie verder op de markt zetten?
Mail dan je motivatie, CV en een recente foto naar vacature@anothercookie.com.
Heb je vragen? Stuur ons dan ook een mail of bel met Jochem Snels: 06 - 2222 4082.

algemene-voorwaarden