Levering BeNeLux 2-4 dagen. EU 5-7 dagen.

Minimale Orderwaarde is € 30,00 (Excl. BTW) - Gratis Verzending vanaf € 50,00 (Excl. BTW)

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten van Another Cookie BV

 

Bedrijfsinformatie voor Overeenkomsten

Je contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.anothercookie.com (hierna: "Website") worden gesloten, is:

  • Another Cookie BV. ("AC", "wij" of "ons")
  • Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen
  • Telefoon: +31(0)88 800 98 38
  • E-Mail: support@anothercookie.com
  • KvK nummer: 65836375
  • Btw-identificatienummer: NL856280343B01

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verkoop via internet.

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Another Cookie en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: "Afnemer", "jij", of jouw"). Another Cookie levert in beginsel niet aan groothandelaren of wederverkopers, dan op aanvraag. Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat je een product en/of dienst bestelt en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Another Cookie de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Onze Website richt zich enkel op Afnemers in Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Another Cookie producten binnen Nederland. Door via onze Website producten en/of diensten te bestellen garandeer je dat:

a) je bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten;

b) je tenminste 18 jaar oud bent;

c) je inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

 1.4 Sommige producten of diensten op onze website kunnen worden aangeboden door derde partijen en niet door Another Cookie. Op deze producten en/of diensten kunnen de (algemene) voorwaarden van deze derde partijen van toepassing zijn. Zorg ervoor dat je akkoord bent met deze voorwaarden voordat je de overeenkomst aangaat.

 

2. OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de Another Cookie mailingen, zijn vrijblijvend en binden Another Cookie niet tenzij anders aangegeven. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien:

a) een nieuwe afnemer een account heeft aangemaakt en de bestelling per Ideal heeft betaald;

of

b) een bestelling van een bestaande klant door Another Cookie is geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de producten.

2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Another Cookie, binden Another Cookie niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Another Cookie expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door Another Cookie of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

2.3 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, kan Another Cookie een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aanbieden. In dergelijke gevallen zal Another Cookie eerst contact opnemen voor toestemming van Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd of op basis van de primaire order als back-order worden geplaatst.

 

3. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG

3.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door Another Cookie zoveel als mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

3.2 Levering van artikelen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan Another Cookie de Overeenkomst annuleren. Je zult hierover per email worden geïnformeerd.

3.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.

3.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres. Indien je bij aflevering aan een opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvang je een niet-thuis bericht en kun je contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging of wordt het product bij buren afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor je in ontvangst te nemen.

3.5 Leveringen kunnen gevolgd worden door middel van Track & Trace. Inlogcodes worden direct nadat order is ingevoerd per opgegeven mail bevestigd.

3.6 Another Cookie behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.

3.7 Het risico op de artikelen gaat over bij de aflevering van de artikelen door Another Cookie aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor deelleveringen of de levering van diensten (of download van digitale content). Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de Afnemer, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat Another Cookie heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending. Another Cookie is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

3.8 De verzendkosten bedragen € 4,95 (exclusief BTW) voor bestellingen onder € 50,00 (exclusief BTW). Boven € 50,00 (exclusief BTW) is het transport kosteloos. 

3.9 Levering binnen 2 werkdagen door GLS, uitgezonderd (aangekondigde) vertragingen door transportdienst.

 

4. PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOM

4.1 Alle prijzen zijn nettoprijzen (exclusief btw) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de Website worden vermeld. 

4.2 Een factuur met de product-, vervoer- en additionele kosten wordt samen met de opdrachtbevestiging per email aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurd.

4.3 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan Another Cookie verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

4.4 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

4.5 Indien en zolang Another Cookie eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer Another Cookie onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer op Another Cookie's eerste verzoek Another Cookie mededelen waar de artikelen zich bevinden en, indien gewenst, Another Cookie toegang verschaffen tot de artikelen.

4.6 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Another Cookie.

4.7 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door Another Cookie geleverde artikelen aan een derde heeft door geleverd, verplicht op het eerste verzoek van Another Cookie alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Another Cookie op alle vorderingen van de Afnemer op deze derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Another Cookie uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4.8 Ben ervan bewust dat je als nieuwe klant direct voor bestelde producten dient te betalen via iDeal. Voor bestellingen via haar Website heeft Another Cookie een samenwerking met Mollie.

Mollie is PCI DSS-gecertificeerd. Dit geeft het niveau aan waarop Mollie de veiligheid van de transacties voor klanten en consumenten heeft geregeld. Al de betalende klantgegevens staan gegarandeerd op Europese servers in extreem beveiligde ruimtes onder toezicht van het Mollie NOC-team.

 

5. GARANTIE/KLACHTEN

5.1 Indien Another Cookie artikelen aan de Afnemer levert die Another Cookie van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Another Cookie is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan die waarop Another Cookie ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor Another Cookie's eigen merkartikelen gelden de garantievoorwaarden als weergegeven in artikel 5.2 tot 5.9 van deze Voorwaarden.

5.2 Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door Another Cookie gegeven garantie, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het product, of indien het een verborgen gebrek betreft binnen zeven (7) dagen nadat ontdekking voor het eerst mogelijk was, Another Cookie schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten meer kan ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

5.3 De garantie op Another Cookie's eigen merkartikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van Another Cookie. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Another Cookie als uiterste remedie de koopprijs restitueren.

5.4 Na melding van een gebrek dient de Afnemer Another Cookie in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van Another Cookie, een en ander ter discretie van Another Cookie. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Afnemer. Indien de klacht gegrond blijkt, zal Another Cookie de kosten voor de retourzending dragen.

5.5 Afnemer dient Another Cookie een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.

5.6 De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Another Cookie per product (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen (onderdeel van een) product wordt (weer) eigendom van Another Cookie en dient bij Another Cookie te worden ingeleverd.

5.7 Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Another Cookie enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

5.8 Indien Another Cookie onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Another Cookie niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

5.9 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Another Cookie is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

6.2 Another Cookie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Another Cookie is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Another Cookie geleverd materiaal.

6.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Another Cookie, haar transporteur of haar leidinggevend personeel.

6.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Another Cookie, zal Afnemer Another Cookie vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Another Cookie alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Another Cookie lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.5 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.


6.6 Voor zover wettelijk toegestaan is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen Another Cookie beperkt tot één (1) jaar.

 

7. RUILEN/ANNULEREN

7.1 Je hebt het recht je bestelling bij Another Cookie te annuleren of te ruilen binnen een termijn van zeven (7) dagen nadat je, of een derde door jou aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. Je beslissing om de Overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via email) aan ons: Another Cookie Nederland BV, t.a.v. Afdeling Customer Support, Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen, tel: +31 (0)161 74 7827, E-mail: support@anothercookie.com worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

 7.2 Another Cookie is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren, indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

a) betalingsbewijs of aankoopnota van het gekochte artikel;


b) het ongebruikte en onbeschadigde, complete product;

c) de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product; 
/p>

d) het (eventuele) complete niet ingevulde garantiebewijs. 


 

7.3 Je hebt geen recht op annulering of het ruilen van de bestelling bij: 


a) afgeprijsde producten of producten die onderdeel zijn van een promotionele actie (voucher, onlineactie, promotie, etc.);

b) producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald; 


c) volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 


 

r

d) producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; 


\n

e) producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 


n

7.4 Indien je een beroep doet op je recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan zeven (7) dagen nadat je aan ons kenbaar hebt gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ons bezit te zijn. Na overleg met de afdeling Customer Support kan worden overeengekomen dat Another Cookie de producten (kosteloos) ophaalt, dan wel dat je de producten dient terug te zenden. Indien je besluit de producten zelf te retourneren, zijn de kosten voor retour voor eigen rekening. 


7.5 Another Cookie is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van Another Cookie, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

 

8. VERZUIM/ONTBINDING

8.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Another Cookie gerechtigd:

a) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;


b) de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Another Cookie tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Another Cookie verder toekomende rechten. 


p>8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege worden ontbonden, tenzij Another Cookie de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Another Cookie zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Another Cookie verder toekomende rechten. 


 

<>8.3 In elk van de in artikel 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Another Cookie op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van de artikelen en heeft Another Cookie het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde die artikelen in bezit te nemen. 


 

<p < p="">

9. PRIVACY

9.1 Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan Another Cookie gebruikmaken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende link voor meer informatie over ons Privacy beleid

 

10. EMAILS

10.1 Wanneer je je op onze website registreert, kun je er voor kiezen om promotionele e-mails of nieuwsbrieven te ontvangen. Op een later moment kun je jezelf weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of je accountinstellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat je afmelding is verwerkt. Je zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat je de instellingen weer hebt gewijzigd. 


/p>

11. OVERMACHT

11.1 Indien Another Cookie door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Another Cookie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Another Cookie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Another Cookie's toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 


&bsp;11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 


&nsp;

12. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 


2.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegd rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, met dien verstande dat Another Cookie het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die Another Cookie moet maken als gevolg van niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met Afnemer, zijn geheel voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

13.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Another Cookie zal de rechten en bevoegdheden van Another Cookie onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

13.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Another Cookie is het Afnemer niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. Another Cookie is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

13.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.

13.5 Another Cookie heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de mogelijkheden van ons systeem. Je Overeenkomst met ons wordt beheerst door de Voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien Another Cookie je nadien van de wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en je in zo'n geval niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht hebt laten weten dat je niet met de wijziging van de Voorwaarden akkoord gaat.

 

</p <>